Hypereosinofiel syndroom

Hypereosinofiel syndroom

HES-contactgroep

Hypereosinofiel syndroom (HES) is een zeldzame aandoening. In Nederland wordt het aantal patiënten met het hypereosinofiel syndroom geschat op 250 en circa 35 – 50 gevallen per jaar.
Het aantal patiënten dat bekend is bij de Contactgroep HES is 55.

De aandoening heeft dan ook zeer weinig bekendheid. Vanuit een gezamenlijke aanpak kan mogelijk kracht bijgezet worden in de bekendheid en de behandeling van de bloedziekte HES.

HES Contactgroep is van en voor chronische HES patiënten, hun partners en verzorgers. Belangrijkste doelen zijn:

 • het behartigen van hun belangen
 • zorgen voor betrouwbare informatie
 • het faciliteren van het uitwisselen van informatie, ervaringen en nuttige tips

Dit zal mogelijk bijdragen tot een betere beheersbaarheid van en omgang met deze ziekte. Bovendien tot een groter begrip zowel in de naaste omgeving van de patiënt als op de werkvloer of op school of opleiding. Met meer inzicht in de aandoening HES zal uw relatie met de behandelaar waarschijnlijk ook gelijkwaardiger kunnen zijn en tot betere samenwerking leiden.

HES Contactgroep maakt deel uit van de Stichting Zeldzame Bloedziekten en tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

 • het verzamelen van informatie over de ziekte, behandelingen en ondersteunings-mogelijkheden
 • het volgen van ontwikkelingen op onderzoeksgebied
 • het distribueren van betrouwbare informatie via deze website, social media, brochures e.d. voor de patiënt, naasten, behandelaars, zorg- en hulpverleners, werkgevers en leerkrachten en andere geïnteresseerden
 • beschikbaar zijn voor vragen op medisch, maatschappelijk, sociaal en juridisch gebied. Naast patiënten en naasten kunnen ook professionals en andere geïnteresseerden zich tot de ervaringsdeskundige contactpersoon wenden. Medische vragen worden voorgelegd aan onze medisch adviseur, de hematoloog dr. R. Fijnheer, verbonden aan het Meander Medisch Centrum en UMC Utrecht.
 • het organiseren van informatieve bijeenkomsten in samenwerking met (medisch) deskundigen (voor zover gewenst en mogelijk)
 • het faciliteren van het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen de leden en tussen deskundigen en leden, o.a. via een besloten facebookgroep.
 • het verwerven van fondsen en het beschikbaar stellen daarvan voor de voorlichting over en de bestrijding van de aandoening
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse (medische) instanties, zoals expertisecentra, Universitaire Medische Centra in Nederland en overkoepelende organisaties van patiëntenverenigingen.

 

Help mee!

HES Contactgroep roept actieve personen op die een bijdrage willen leveren bij het realiseren van bovenvermelde activiteiten.
Interesse? Neem dan contact op met de contactpersoon.

 


Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van kracht. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy-rechten. Dit brengt meer verantwoordelijkheden voor de contactgroep HES met zich mee.

De contactgroep HES gaat, net als SZB, zorgvuldig met de gegevens van patiënten, vrijwilligers, donateurs, contactpersonen en anderen om, niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar ook omdat wij de privacy belangrijk vinden. Zie privacybeleid.


Website

Opmerkingen over de website of suggesties voor verbetering zijn van harte welkom! Een e-mail kunt u richten tot de contactpersoon.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]